Algemene Voorwaarden

Home>Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 2017-04-17T22:25:49+00:00

1. Toepassingsgebied

1.1 Elke bestelling geplaatst bij www.artizankoffie.be is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Door een bestelling te plaatsen erkent de klant deze voorwaarden zonder voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.
1.2 Artizankoffie behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen door een nieuwe versie op deze website te publiceren. Elke bestelling geplaatst na de publicatie van de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden door Artizankoffie betekent de acceptatie van deze laatste versie.

2. Registratie

2.1 Voorafgaand aan elk online gebruik van de winkel, dient de klant zich in eerste instantie te registreren en een account te hebben geopend. Hij verzekert zich van de nauwkeurigheid en de volledigheid van de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt. In geval van adreswijziging of iedere andere wijziging die na de registratie optreedt, verbindt de klant zich ertoe om zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk bij te werken.
2.2 De klant verbindt zich ertoe om het bij de registratie gekozen wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden en het niet aan derden bekend te maken. Hij draagt de algehele verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn wachtwoord en alle geplaatste bestellingen, zelfs voor die bestellingen die met het gebruik van dit wachtwoord buiten zijn medeweten worden geplaatst.

3. Bestellingen

3.1 De bestellingen kunnen alleen worden geplaatst door personen van 16 jaar en ouder en die over een adres in Belgie of Nederland beschikken.
3.2 Artizankoffie biedt haar producten te koop aan binnen de beperking van de beschikbare voorraden. Indien een besteld product niet beschikbaar is, zal de klant voorafgaand aan de aanvaarding van de bestelling daarover worden geinformeerd.
3.3 Speciale aanbiedingen:
Als de klant een voucher of kortingscode ontvangt, die hem recht geeft op een prijsvermindering voor een online bestelling, kan hij daarvan gebruik maken eenmaal hij een bestelling heeft geplaatst op de website www.artizankoffie.be , na het aanmaken van een account. Deze korting wordt toegepast op het totale bedrag van de bestelling.
3.5 Artizankoffie behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, in het bijzonder in geval van fraude, onbetaalde rekeningen of onvermogen.
3.6 De bestellingen afkomstig van groothandelaars en winkels krijgen een offerten opgestuurd.
3.7 Alleen bestellingen voor levering in Belgie en Nederland komen in aanmerking

4. Levering

4.1 Alle bestellingen worden bezorgd op het leveringsadres dat de klant heeft aangegeven. Artizankoffie streeft ernaar de levering binnen maximaal 4 werkdagen na ontvangst van de bestelling te garanderen.
4.2 De goederen blijven eigendom van Artizankoffie tot de volledige betaling. De verantwoordelijkheid van de goederen wordt bij levering overgedragen aan de klant.
4.3 Indien de bestelde goederen niet aan de klant afgeleverd kunnen worden, dan laat de transporteur een bericht achter met de mededeling dat hij de volgende dag weer langs zal komen. De klant kan de transporteur eveneens bellen via het nummer dat op het bericht is vermeld voor het vastleggen van een nieuw tijdstip of nieuwe datum voor de levering. De transporteur zal drie keer een poging ondernemen voor de levering van de goederen. Na de derde poging zal de transporteur de klant opbellen. Indien de klant niet antwoordt, dan zal de transporteur de volgende dag opnieuw proberen hem te bellen. Als er nog steeds geen reactie is, dan wordt de bestelling geannuleerd en zal de klant zelf contact moeten opnemen om de levering alsnog te verkrijgen. Mogelijke extra kosten zijn ten laste van de klant.

5. Controle van de goederen

5.1 Het is aan de klant om de hoeveelheid en de goede staat van de goederen bij levering te controleren. Indien hij nalatigheden of schade vaststelt, dient de klant de transporteur hiervan op het ontvangstbewijs schriftelijk te informeren en een klacht bij Artizankoffie in te dienen binnen 2 weken na levering. Elk bezwaar kan schriftelijk worden gericht of per telefoon op 0477/721.201

6. Herroepingsrecht

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
6.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
6.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Artizankoffie, Lombaardstraat 52, 2940 Hoevenen, tel: 0477/721.201, e-mailadres: info@artizankoffie.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
6.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7. Gevolgen van de herroeping

7.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug, exclusief leveringskosten. Onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen terug in ontvangst hebben gekregen. Voor de terugbetalingen zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
7.2 U dient de goederen onverwijld, in de originele verpakking en vergezeld van de pakbon, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
7.3 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
7.4 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
7.5 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiene kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor geopende verpakkingen van koffie, in welke vorm dan ook (Groen, gebrand, gemalen of andere).

8. Prijzen en facturering

8.1 De prijzen voor de goederen die u op de website www.artizankoffie.be bestelt zijn geldig op de dag van de bestelling, inclusief alle belastingen, exclusief verzendingskosten.
8.2 Er worden geen verzendingskosten aangerekend in bij ophaling in onze branderij te Hoevenen (na afspraak)
8.3 Artizankoffie behoudt zich het recht voor om haar prijzen en de leveringskosten op elk moment te wijzigen voor toekomstige bestellingen.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 De betaling kan ofwel met een creditcard (Visa, Mastercard), overschrijving (measto, mistercash) ofwel via IDEAL gebeuren.
9.2 Elke betaling is onmiddellijk verschuldigd. De betaling dient voorafgaand aan de levering van de goederen te worden verricht. Na ontvangst van betaling zullen de goederen worden geleverd volgens de overeengekomen voorwaarden.

10. Gegevensbescherming

10.1 Artizankoffie verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en behandelt ze door strikte naleving van de toepasselijke wetgeving en haar privacybeleid.
10.2 In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de behandeling van persoonsgegevens, stelt Artizankoffie de klanten in kennis van de registratie van hun persoonsgegevens in een informaticabestand voor het exclusieve gebruik door Artizankoffie. De klanten hebben recht tot inzage en verbetering van hun gegevens.

11. Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderwerpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zullen in een geval van geschil bevoegd zijn.